متولد ۱۳۶۲
فارغ التحصیل
کارشناسی علوم سیاسی
کارشناسی فلسفه
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
دوازده سال سابقه ی تدریس فلسفه
پژوهشگر حوزه ی علوم انسانی