سارا عطایی نژاد

روانشناس ، جامعه شناس ، کارشناس فلسفه و پژوهشگر حوزه ی علوم انسانی