انیاگرام و شخصیت شناسی

دوره‌ها، مقالات و پادشکست‌های مربوط به تیپ شناسی شخصیت و انیاگرام … برای رفتن به صفحه‌ی دوره‌ها روی آن کلیک یا تاچ نمایید

دوره‌ی مقدماتی

لایو صحبتی درباره‌ی ماهیت و کالیات انیاگرام با استاد عدل

دوره‌ی مبتدی

توضیحاتی اجمالی درباره‌ی هر تیپ شخصیتی در انیاگارم

دوره‌ی متوسط

شرح مفصل تیپ‌های شخصیتی و خصوصیات هر یک از آن‌ها

دوره‌ی پیشرفته

هنوز منتشر نشده...

دوره‌ی حرفه‌ای

هنوز منتشر نشده...

مقالات انیاگرام