انیاگرام و شخصیت شناسی

دوره‌ها، مقالات و پادشکست‌های مربوط به تیپ شناسی شخصیت و انیاگرام … برای رفتن به صفحه‌ی دوره‌ها روی آن کلیک یا تاچ نمایید.

دوره‌ی مقدماتی

لایو صحبتی درباره‌ی ماهیت و کلیات انیاگرام با استاد عدل

دوره‌ی مبتدی

توضیحاتی اجمالی درباره‌ی هر تیپ شخصیتی در انیاگارم

دوره‌ی متوسط

شرح مفصل تیپ‌های شخصیتی و خصوصیات هر یک از آن‌ها

دوره‌ی پیشرفته

هنوز منتشر نشده...

دوره‌ی حرفه‌ای

هنوز منتشر نشده...

مقالات کلی (انیاگرام)

9 الگوی نگاه به جهان

معرفی جامع تیپ‌های شخصیتی

تیپ 1 - کمال‌گرا
تیپ 9 - صلح‌جو
تیپ 8 - رئیس
تیپ 2 - یاری‌گر
تیپ 3 - بازیگر
تیپ 4 - رمانتیک
تیپ 5 - محقق
تیپ 6 - شکاک
تیپ 7 - پرشور