روانشناس بالینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه ، موسس و مدیر مرکز مشاوره و آموزش روان نگر